سیدحسین میرظفرجویان

سیدحسین میرظفرجویان

معاون فنی و مهندسی و مسئول کمیته فنی و معماری در اکسپو 2020 - دبی

مدرس مرکز آموزش بازرگانی