پریسا پروشانی

پریسا پروشانی

پیش دکترا از دانشگاه سوربون پاریسDEA

فارغ التحصيل دوره تحلیل محتوا در تحقیقات کیفی در موسسه انیستتوی عالی مارکتینگ در پاریس

فارق التحصيل دوره اجرا و هدایت گروههای کانون با استفاده از تکنیکهای خالق در موسسه انیستتوی عالی مارکتینگ پاريس

سوابق اجرايي:


موسس و مدیرعامل شرکت بازارنگر اولین شرکت حرفه ای تحقیقات بازاریابی و مجری اولین
پروژه های تحقیقات کیفی در ایران پس از انقلاب
مدیر بخش تحقیقات کیفی

مدیر پروژه های کمی و کیفی در شرکت تحقیقات بازارو بازاریابی
در پاریس

سوابق آموزشي : استاد مدعو تحقیقات بازاریابی:
مدرس تحقيقات بازاريابي در دوره ام بي اي دانشگاه شهيد بهشتي
مدرس تحقيقات بازاريابي در دوره ام بي اي دانشگاه صنعتي شريف