سناء یکتن خدائی

سناء یکتن خدائی
کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مدیر داخلی موسسه حقوقی

دارای 11 سال سابقه آموزش زبان انگلیسی در موسسات برتر تهران