علوم مالی و بیمه

حضوری آنلاین
آفلاین

دپارتمان علوم مالی و بیمه

آشنایی با قانون مالیت های مستقیم - اظهارنامه مالیات بر در آمد- تکالیف قانونی و معافیتها
۰ دوره در این دپارتمان
مدرس: