دوره آموزشی کاربردی ارزیابی خسارت بیمه های اتومبیل آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
روز و ساعت: دوشنبه و چهارشنبه ۱۶ تا ۲۰
مدت دوره: ۸ ساعت
هزینه دوره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هانیه حقدوست
تماس با کارشناس مرتبط:
هانیه حقدوست 0218695

توضیحات دوره

معرﻓﯽ و طﺒﻘه ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺧﻮدرو