آمادگی آزمون"کارشناس رسمی سازمان ملی استاندارد" گرایش (ارزیابی انطباق) آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۹ شهریور ۱۴۰۲
روز و ساعت: شنبه‌ها،دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها 18 تا 21 و پنجشنبه‌ها 14 تا 18
مدت دوره: 33 ساعت

توضیحات دوره

آموزش مباحث عمومی و تخصصی
و رفع اشکال در این مباحث

عمومی  استاندارد های ملی ۹۰۰۰ و ۱۷۰۰۰//        ۴ساعت/   پنج شنبه ۱۴-۱۸  ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ 
عمومی  بررسی مباحث بیانیه گام دوم انقلاب//       ۳ ساعت/    شنبه ۱۸-۲۱  ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ 
عمومی  روش فرایند اجراییانتخاب کارشناس رسمی// ۳ ساعت/   دوشنبه ۱۸-۲۱  ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ 
عمومی  قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد//        ۴ ساعت/    پنج شنبه ۱۴-۱۸  ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ 
تخصصی  بررسی استاندارد های ملی ۱۷۰۲۶ و ۱۷۰۶۵//  ۳ ساعت/   شنبه  ۱۸-۲۱  ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
تخصصی  بررسی استاندارد های ملی ۱۷۰۲۶ و ۱۷۰۶۵// ۳ ساعت/ دوشنبه ۱۸-۲۱  ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
تخصصی  دستورالعمل های ۲۱۳-۱۳۰ و ۲۰۴-۴۲ // ۳ ساعت/     چهارشنبه  ۱۸-۲۱  ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
تخصصی  روش اجرایی ابلاغی سازمان به شماره ۲۲۱- ۱۳۰//  ۳ ساعت/   دوشنبه ۱۸-۲۱  ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
تخصصی  روش اجرایی ابلاغی سازمان به شماره ۲۲۱- ۱۳۰//  ۳ ساعت/   چهارشنبه  ۱۸-۲۱  ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
  رفع اشکال مباحث فوق//  ۴ ساعت/   پنج شنبه  ۱۴-۱۸  ۱۴۰۲/۰۶/۳۰