بابک شعبانی

بابک شعبانی

تحصیلات:

کارشناس ارشد برق قدرت

سوابق حرفه ای:


مدیر فنی شرکت بازرسی و مهندسی

سرپرست تعمیرات و تولید خط سیلندر خوردروسازی ایران خودرو

مدیر پروژه تولید سالن CNC

مالیبل سایپا

سوابق تدریس:

دوره بازرسی کالا و نقش بازرسی در تجارت بین الملل
دوره شبکه های هوشمند الکتریکی
دوره حرفه ای ها در محیط کار

تالیف:
شبکه های هوشمند الکتریکی –

انتشارات سها دانش

تخصیص هزینه انتقال در بازار برق تجدید ساختار شده با بار دینامیک- انتشارات IJSER