طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۵ خرداد ۱۴۰۲
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
مدت دوره: ۸ ساعت
۰۵
خرداد

طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان