برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۷ و ۰۵ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

14 مرداد 97 جلسه ای با حضور مهندس محمد عباسی (مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی) و مهندس سیدهدایت الله موسوی کیا (معاون مدیرکل در امور آموزش مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران) به همراه مدیران مراکز با موضوع آموزش های تخصصی راه آهن ج.ا.ا توسط مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید برنامه ریزی های جامع و اجرایی در راستای برگزاری دوره های درخواستی راه آهن ج.ا.ا در سراسر کشور با توجه به ظرفیت های آموزشی مرکز آموزش بازرگانی و نمایندگی های مرکز صورت پذیرد.

برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران
برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران
برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران