فاطمه امراللهی بیوکی

فاطمه امراللهی بیوکی

کارشناس سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی

دوره‌های مرتبط