کوروش پاکدل

کوروش پاکدل

- مدرس موسسه زبان جامعه ایرانیان مقیم آمریکا