تربیت مدیر بازرگانی حرفه ای حضوری

شروع برگزاری از: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
روز و ساعت: چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها 15 تا 19
مدت دوره: 120 ساعت

توضیحات دوره

ارتقاء استاندارد زندگی در جامعه ، مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمان های اقتصادی و اجتماعی است.
توسعه کشور نیاز به مدیران آموزش دیده ای دارد که بتواند آموزه های خود را با بازنگری های مستمر علمی و تجربی دنیا سازگار کرده بهره وری را افزایش دهد و بویژه در بخش بازرگانی و تجاری با بکارگیری ظرفیت ها و امکانات موجود،کالا و خدمات بیشتری تولیدکند.
در حال حاضر نقش بنگاه ها و سازمان ها در اقتصاد کشورها، به ویژه از دیدگاه اشتغال زایی و سهمی که در توسعه دارند روز به روز بیشتر شناخته می شود. این بنگاه ها عمدتا نیازمند حمایت های مراکز آموزشی در حوزه خدمات آموزشی برای تربیت مدیران کاردان و تحویل آنان به جامعه است که ضمن افزایش بهره وری، به تبع خود، سوددهی متوازن و بیشترآنها را نیز به همراه خواهد داشت.
بنگاه های کوچک و متوسط کشورمان با تهدیدات ناشی از اثرات جهانی شدن نیز مواجه اند و این موضوع باید در برنامه ریزی مدیران آنها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. مقابله با آثار ناشی از جهانی شدن ، قابلیت هایی برای مدیران اقتضا می کند که عمده درمدیران بنگاه های کوچک و متوسط کمتر می توان آن را جستجو کرد. کسب این قابلیت ها نه تنها به برخورداری از تجربیات ذی قیمت نیاز دارد بلکه عمدتا وابسته به آموزش های تخصصی مدیران است.
مدیریت دارای دو بعد علم و هنر است ، به این معنی که گاهی افرادی را مشاهده می کنیم که دارای اطلاعات بسیار زیادی در خصوص تکنیک ها و تئوری های مدیریتی هستند . ولی قابلیت به عمل در آوردن آنها و توانایی در بکارگیری توانمندی های علمی خویش را ندارند و در یک جمله اطلاعات مدیریتی خوبی دارند ولی مدیر خوبی نیستند. لذا نمی توان این ادعا را داشت که چنانچه تکنیک های مدیریتی را خوب آموختیم ، لزوماً مدیر خوبی هستیم، زیرا مهارت های ضروری و رفتاری شخصی دراین زمینه بسیار موثر است. بنابراین شایسته است که افراد در حوزه کاری خود از فنون آن آگاهی کسب نمایند، زیرا این مساله دربازارهایی که رقابت شدیدتری در آنها وجود دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.