برگزاری جلسه هیات عامل در محل مرکز آموزش بازرگانی

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹ و ۰۳ دقیقه

به گزارش روابط عمومی جلسه هیات عامل در محل مرکز آموزش بازرگانی در راستای تدوین استراتژی های سال 99 و برنامه ریزی برای سال 1400، با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزارشد.