دوره آموزشی کاربردی ارزیابی خسارت بیمه های اتومبیل

۰۵ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۹ و ۱۱ دقیقه

مرکز آموزش بازرگانی برگزار می‌کند:

دوره آموزشی کاربردی ارزیابی خسارت بیمه‌های اتومبیل(آنلاین)

مدرس: احمد سازگار

عضو رسمی و دبیر کارگروه تخصصی بیمه های اتو مبیل انجمن حرفه ای صنعت بیمه

مدیر سابق بیمه های اتومبیل بیمه ملت

عضو سابق کارگروه بیمه های اتومبیل سندیکاری بیمه گران ایران

سرفصل دوره:

 • معرفی و طبقه‌بندی انواع خودرو
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدورهای ﺳﺒﮏ و دسته‌ﺑﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎت بدنه و ﻓﻨﯽ ﺧﻮدروها
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروهای ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﻮر و ﺧﻮدروهای ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ حادثه راﻧﻨﺪﮔﯽ
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدروهای ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﻄﻌﺎت آنها
 • ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ
 • اﻧﻮاع ﮐﺮوﮐﯽها اﻧﻮاع ﮔﻮاهینامه هاو ﻣﺤﺪودﯾﺖ های راﻧﻨﺪﮔﯽ
 • ﻧﺤﻮه ﻋﮑﺴﺒﺮداری از ﺧﻮدروهای زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺪارک ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺣﺎدثه دﯾﺪه
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدثه و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ تعهدات بیمه بدنه و ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش روز ﺧﻮدرو
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﺧﻮدروی زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ های ﺗﻌﻤﯿﺮی و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺮت و دﺳﺘﻤﺰد
 • جمع‌بندی خسارت

روزها و ساعات برگزاری: دوشنبه- چهارشنبه ۱۶ تا ۲۰

تاریخ: ۱۸ و ۲۰ بهمن

مدت دوره: ۸ ساعت

شهریه دوره: ۱.۲۰۰.۰۰۰

جهت ثبت‌نام کلیک نمایید یا به شماره واتساپ ۰۹۰۲۱۷۶۵۲۳۲ پیام دهید.