دپارتمان های مرکز آموزش بازرگانی

۱۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۷ و ۰۸ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

دپارتمان های مرکز آموزش بازرگانی در تاریخ 14آبان برگزار شد.