برگزاری دوره های مجازی در محل سازمان ایساکو

۰۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸ و ۰۷ دقیقه

برگزاری دو عنوان دوره های مجازی در محل شرکت ایساکو

  • مشتری مداری و راه های ارتباطی
  • اصول و فنون مذاکره