همکاری فی مابین مرکز آموزش بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۶ و ۰۳ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی و با توجه به همکاری فی مابین مرکز آموزش بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران دوره آموزشی قوانین و مقررات گمرک (ویژه نائبان گمرک در شرکت پست ) از تاریخ 9 تیر ماه در محل مرکز آموزش بازرگانی برگزار می گردد.