برگزاری دوره آموزشی فرایند و قانون برگزاری مناقصات با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۸ و ۰۲ دقیقه |دوره‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی دوره آموزشی فرایند و قانون برگزاری مناقصات با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می‌گردد.

سرفصل های آموزشی :

 • فرایند برگزاری مناقصه
 • تهیه اسناد مناقصه
 • مراحل گشایش پیشنهادها
 • آئین نامه تضمین برای معاملات
 • مستند سازی و آشنایی با پایگاه ملی مناقصات
 • نحوه برگزاری مناقصه محدود و آئین نامه اجرایی آن
 • موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه و آئین نامه خرید خدمات مشاوره
 • طبقه بندی مناقصات از نظر قیمت و مراحل و روش های انجام مناقصات ارزیابی کمی مناقصه گران و آئین نامه اجرایی آن
 • نحوه ارزیابی های فنی و مالی و تعیین برنده مناقصه
 • نحوه رسیدگی به شکایات بین مناقصه گر و مناقصه گزار
 • کمیسیون مناقصات و وظایف آن
 • ممنوعیت خرید کالای خارجی
دوره آموزشی فرایند و قانون برگزاری مناقصات با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری