رضا بهادران

رضا بهادران


سوابق تدریس:

متخصص و مدرس کلاسهای آموزشی قوانین معاملات (مناقصه، مزایده، خرید کالا، خدمات مشاوره و انعقاد قراردادهای حجمی)، بخشنامه‌های مرتبط، نحوه تهیه برآورد و آنالیز بهاء پیمانهای خدماتی و عمرانی، نحوه نظارت بر پیمان‌های خدماتی و عمرانی، تهیه صورت وضعیت‌های تخصصی و مدیریت ادعا در انواع قراردادها، رکورد شرکت و نظارت در بیش از 30 هزار مناقصه و هزار قرارداد

متخصص و مدرس حوزه مدیریت خدمات، پشتیبانی و آموزش کارکنان

ﻣﺪرس ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺪرس اﻣﻮرات ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﮐﺎﻻ، QC، ﮔﺎراﻧﺘﯽ، واراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﻧﺤﻮه اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی داﺧﻠﯽ، ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری، ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺪرس ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﻈﺎرت ﭘﯿﻤﺎﻧ‌ﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺒﺦ ﻏﺬا، ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺪرس ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺪع ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺪرس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺸﺎور ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ

تجارب شغلی:

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ قراردادها و مناقصات: شرکت ملی نفت ایران

ﺳﺮﺑﺎزرس ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت، ﺑﺎزرس اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ، ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت: بازرسی کل کشور

دوره‌های مرتبط

آنلاین
رضا بهادران
مدرس: رضا بهادران
شروع برگزاری از: ۰۱ دی ۱۴۰۰ شنبه،دوشنبه و چهارشنبه ۱۶ تا ۲۰
هزینه دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام