مهدی فاخری

مهدی فاخری

سرکنسول سابق ایران در هنگ کنگ
استاد دانشگاه روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دوره‌های مرتبط