مسعود کمالی اردکانی

مسعود کمالی اردکانی

رایزن اسبق بازرگانی ایران در چین
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

دوره‌های مرتبط