علیرضا آقاجانی

علیرضا آقاجانی

-علیرضا آقاجانی (مدیر بیمه های باربری شرکت بیمه آسیا، کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه، و مدرس دوره های بیمه باربری ویژه نمایندگان و کارگزاران بیمه)