سید علی قریشی

سید علی قریشی

مدیر بازرگانی شرکت داروسازی پارس دارو

مدیر توسعه کسب و کار شرکت داروسازی البرز بالک

مدیر بازرگانی شرکت داروسازی بهستان تولید

مدیر دپارتمان زبان انگلیسی موسسه توسعه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران

مدیر فروش و صادرات شرکت شیمی دارویی داروپخش

رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات آموزشی ویدا ونداد